La CUP presenta les seves al·legacions a les ordenances per a una fiscalitat més redistributiva

Les modificacions se centren en ens àmbits de l'habitatge, la mobilitat i l'activitat de les entitats sense ànim de lucre de la ciutat

La Candidatura d'Unitat Popular de Figueres ha presentat un total de vint-i-una al·legacions a les ordenances fiscals de l'Ajuntament per al pròxim 2017. L'objectiu de les al·legacions que ha elaborat la formació independentista és aconseguir unes ordenances fiscals més socials i redistributives, a través de la implementació de la tarifació social i progressiva. Segons la CUP, les ordenances fiscals de l'any vinent han de tenir en compte criteris de renda a l'hora de determinar el valor a aportar de cada contribuent. És a dir, a una major renda més contribució i a una menor renda, menys contribució. Per a la formació independentista, la necessitat d'una fiscalitat progressiva rau en la voluntat de garantir l'accés als serveis públics en igualtat d’oportunitats, independentment de la situació econòmica de les persones.

Les modificacions a les ordenances de la Candidatura d'Unitat Popular se centren, en primer lloc, en els impostos relatius a l'habitatge, entenent que aquest àmbit és un generador de desigualtats emergent a la ciutat. Per aquest motiu, la formació independentista presenta al·legacions a l'impost sobre béns immobles (perquè tingui en compte diferents bonificacions en funció de la situació econòmica de la unitat familiar i no la seva mida i per bonificar aquells propietaris que faciliten l'accés a l'habitatge a col·lectius amb més dificultats). Així mateix, la CUP proposa al·legacions a l'impost sobre construccions i instal·lacions, entenent que les polítiques administratives han de centrar-se a afavorir l'ús i la rehabilitació dels i no en la construcció d'obra nova.

Per altra banda, la formació independentista vol modificar l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per potenciar la mobilitat sostenible i establir bonificacions en funció dels recursos econòmics dels propietaris de vehicles, atorgar ajudes perquè les entitats sense ànim de lucre de la ciutat quedin exemptes del pagament de les taxes per ocupació de la via pública, o crear subvencions específiques per a les quotes de les escoles bressol per a unitats familiars amb rendes baixes, entre d’altres.

Tot i aquesta limitació de recursos, la Candidatura d’Unitat Popular creu que existeixen marges per a definir un tipus de fiscalitat més justa i solidària i que es poden recollir en les ordenances fiscals i sobretot amb les exempcions, bonificacions dels impostos, taxes i preus públics, amb ajuts de caràcter social per determinats supòsits o per determinades persones. Per aquest motiu, la CUP proposa la creació d’un carnet de renda per tal de facilitar i sistematitzar la gestió de la fiscalitat progressiva (tant a l’administració com als beneficiaris).

Malgrat cap de les al·legacions ha estat acceptada per l’equip de govern, la formació independentista seguirà treballant per prioritzar una fiscalitat de caràcter social.