La CUP demana a la Sindicatura de Comptes informació sobre l’obligatorietat de crear un dipòsit per al fons del Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge

La formació independentista ha sol·lictat un informe jurídic sobre el tema a l’Ajuntament de Figueres sense obtenir-ne resposta

La Candidatura d'Unitat Popular ha demanat de forma verbal i per escrit en repetides ocasions un informe jurídic sobre la naturalesa i funcionament del Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge, i de forma específica sobre l'ús que des de la seva creació es va fent a l'Ajuntament de Figueres dels fons dineraris obtinguts com a conseqüència de la substitució de cessions urbanístiques pel seu equivalent en metàl·lic, fent-ne sistemàticament ingrés a la caixa única de l'Ajuntament. Davant la negativa de resposta per part de l'Ajuntament de Figueres, la formació independentista ha traslladat aquestes preguntes a la Sindicatura de Comptes.

Segons la CUP, les lleis vigents d'urbanisme i habitatge disposen que aquests recursos dineraris haurien d'integrar-se en un "dipòsit vinculat específicament a les finalitats legalment previstes", entre les quals "fer efectiu el dret dels ciutadans a accedir a un habitatge digne i adequat". Ateses aquestes circumstàncies, la formació independentista vol aclarir si el procediment establert per l'Ajuntament de Figueres en relació a la gestió dels comptes del Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge respon a la legislació vigent.

A l'espera de la resposta definitiva de la Sindicatura de Comptes, la Candidatura d'Unitat Popular creu que a conseqüència d'haver dedicat els esmentats recursos dineraris a necessitats ordinàries de tresoreria, en els últims anys s'ha perdut l'oportunitat de realitzar les polítiques d'habitatge i urbanístiques que preveu la llei i, per tant, s'ha malbaratat el seu efecte socialment redistributiu.

La Candidatura d'Unitat Popular creu que a conseqüència d'haver dedicat els esmentats recursos dineraris a necessitats ordinàries de tresoreria, en els últims anys s'ha perdut l'oportunitat de realitzar les polítiques d'habitatge