La CUP manifesta al ple els seus dubtes sobre la gestió del fons del Patrimoni Municipal del Sòl

La formació independentista entén que els damnificats per aquesta distorsió en l'aplicació de la norma han sigut moltes famílies en situació precària

La CUP de Figueres va fer una pregunta al ple d’ahir respecte a la gestió del fons del Patrimoni Municipal del Sòl. Aquesta pregunta, va provocar una discussió entre la formació independentista i alguns regidors del govern. Els plantejaments que defensa la CUP sobre aquest tema són els següents:

La CUP de Figueres va presentar una instància a l'Ajuntament el 10 de març demanant un informe jurídic que clarifiqués si era o no obligatori integrar els recursos dineraris del Patrimoni Municipal del Sòl en un dipòsit vinculat específicament a les finalitats legalment previstes. Com que no va obtenir resposta, va tornar a presentar una instància el 25 d'abril, amb la mateixa pregunta. Després d'esperar un temps sense rebre contestació per part del consistori figuerenc, la Candidatura d'Unitat Popular va transmetre aquests dubtes a la Sindicatura de Comptes.

Malgrat que la Sindicatura de Comptes només té competències per emetre dictàmens en relació a consultes plantejades pel Parlament, va remetre a la formació independentista dos informes de fiscalització sobre el Patrimoni Municipal del Sòl. En aquests informes, reafirma que els ajuntaments que integren el Patrimoni Municipal del Sòl "estan obligats a constituir un dipòsit específic per a l'ingrés dels fons que obtinguin de l'alineació i la gestió dels béns i drets que integren aquest patrimoni". Actualment i des de la creació del fons fa més de deu anys, els fons del Patrimoni Municipal del Sòl estan, tot i que comptabilitzats de forma independent, integrats en la tresoreria general de l'Ajuntament de Figueres.

Segons la Llei 03/2012 d'Urbanisme vigent, els recursos econòmics que integren el Patrimoni Municipal del Sòl s'han de destinar a l'adquisició i urbanització del sòl destinat a habitatges de protecció pública, a la conservació i rehabilitació dels propis béns del patrimoni, a la construcció de sistemes urbanístics de titularitat pública, entre altres. D'aquest fons s'ha utilitzat per als fins contemplats, durant aquests anys, la quantitat d'1,5 milions d'euros aproximadament i en queden, actualment, uns 8,5 milions d'euros. La CUP alerta que la Llei 18/2007 d'Habitatge vigent a Catalunya tipifica com a "infracció molt greu" "incomplir la destinació dels béns del Patrimoni Municipal del Sòl i l'Habitatge que obligatòriament s'han de destinar a fer efectiu el dret dels ciutadans a accedir a un habitatge digne i adequat per mitjà d'un règim de protecció pública. Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa, segons l'esmentada llei, "de fins a 900.000 euros".

Segons la CUP, el fet que els fons del Patrimoni Sòl no estiguin en un dipòsit concret i que gairebé no s'hagi fet, durant aquests anys, l'ús contemplat per la llei ha permès a l'Ajuntament de Figueres presentar una comptabilitat confusa. Les liquidacions dels pressupostos presentades durant aquests anys ha estat enganyoses, ja que ometen els fons dineraris del Patrimoni del Sòl que figuren com a romanent i que s'haurien de descomptar, ja que aquests tenen un ús específic i no haurien d’utilitzar-se per a la caixa general de l'Ajuntament. Per exemple, si parlem de la liquidació del pressupost de l'any 2015, es contemplava un romanent de tresoreria positiu de 3,8 milions d'euros. La Candidatura d'Unitat Popular posa de manifest que, d'aquests 3,8 s'hi hauria de restar els fons que corresponen al Patrimoni municipal del Sòl ara disponible (d'uns 8’5 milions d'euros), fet que implicaria un saldo real negatiu, amb totes les implicacions que aquest fet comporta, com la incapacitat d'endeutament de l'Ajuntament.

Segons la CUP, aquests recursos ja han estat gastats i, per tant, no poden tornar a utilitzar-se. D'aquesta manera, en el cas que es volgués fer ús dels fons i destinar-los als fins estipulats per la llei (per exemple, a la compra de pisos per a destinar-los a polítiques d'habitatge), s'hauria de fer amb recursos dineraris nous, amb les limitacions que suposa no poder sol·licitar crèdit per a aquest fi.

L'informe tramès per la Sindicatura de Comptes a la CUP de Figueres estipula, també, que aquests ajuntaments "han de preveure en els seus pressupostos i per a la seva constitució, ampliació i conservació, una quantia no inferior al 5% del total consignat en els capítols 1 i 2 del pressupost general d'ingressos". Per tant, en aquests apartats dels ingressos del pressupost municipal, s'hi hauria d'incloure aquest 5% corresponent al Patrimoni Municipal del Sòl.

Per la Candidatura d'Unitat Popular, la conseqüència política d'haver dedicat els esmentats recursos dineraris a necessitats ordinàries de tresoreria, és que en els últims 10 anys s'ha perdut l'oportunitat de realitzar les polítiques d'habitatge i urbanístiques que preveu la llei i, per tant, s'ha malbaratat el seu efecte socialment redistributiu. Els damnificats per aquesta distorsió en l'aplicació de la norma han sigut moltes famílies en situació precària, especialment a partir de l'inici de la crisi econòmica. Durant aquest temps, malgrat que les necessitats detectades l'any 2010 al Pla Local d'Habitatge contemplaven la creació progressiva d'habitatges destinats a polítiques socials que culminaria amb una xifra de 110 habitatges aquest 2015, no s'ha emprat el fons del Patrimoni Municipal del Sòl per a satisfer-les. Des de Serveis Socials, en una reunió mantinguda recentment amb el grup municipal, ens manifestaven la urgència de disposar d'uns 53 pisos més per a aquests fins.

L'informe tramès per la Sindicatura de Comptes a la CUP de Figueres estipula, també, que aquests ajuntaments "han de preveure en els seus pressupostos i per a la seva constitució, ampliació i conservació, una quantia no inferior al 5% del total consignat en els capítols 1 i 2 del pressupost general d'ingressos"